5.11 Pohl'ad na Žilinu

Ceruza, akvarel, papier, 339 x 486/480 mm
B.z.; nápis uprostred dole: Sillein v Duben; vp.d.: 55
Nápis na podkladovom kartóne vl'.d.: Zsólna
MTA Könyvtára, Kézirattár, Ms 4409/69

Mapa: I

Mesto Žilina vidíme zo severu, z pravého brehu Váhu, zo smeru obce Zádubnie / Tölgyesalja. (Na to poukazuje nápis obrazu: Sillein von Duben.) Na rieke a na širokom nábreží pulzuje čulý život. Uprostred mesta vidno niekdajší jezuitský kostol s dvoma vežami, postavený v r. 1743 a rehol'ný dom. Nal'avo na veži pôvodne gotického farského kostola a vedl'a neho na renesančnej zvonici Burián sú zbadatel'né stopy po požiari v r. 1848: špicu veže ešte neobnovili. - Žilina, pozri:

Ďalší text