Vyhl'adávač

Pomocou vyhl'adávača sa dajú zo zbierky vyhl'adať obrazy zodpovedajúce istým kritériám. Zadatel'né podmienky vyhl'adávača:

Zložité vyhl'adávania sa dajú vykonávať pomocou operátorov Boole, a to v dvoch posledne menovaných poliach: "Slovo v názve" a "Slovo v texte".