Krajinomal'by Thomasa Endera v Knižnici Maďarskej akadémie vied

Prezentujeme akvarely rakúskeho krajinára Thomasa Endera (1793-1875), ktoré namal'oval na severnom a severovýchodnom území Uhorska a v horách Haliča, na území dnešného Slovenska, čiastočne Pol'ska, Ukrajiny a Maďarska. 219 akvarelov daroval akadémii v r. 1868 gróf Ján Waldstein (1809-1876) právnik a mecenáš umenia, člen riaditel'skej rady Uhorskej (Maďarskej) akadémie vied. Waldsteinova kolekcia je dnes uložená v Zbierke rukopisov Knižnice akadémie pod značením Ms 4409.

Obrazy zobrazujú malebné krajiny spomenutých krajín: roviny okolo riek, potoky, plesá, štíty, zrúcaniny hradov, kaštiele a parky, mestá, dedinské časti. Odvtedy sa mestá, dediny zmenili, časť budov sa zničila, na niekol'kých miestach aj prírodná krajina prešla premenami. K obrazom sme pripojili sprievodné texty. Históriu hradov, miest a budov obvykle sledujeme do konca 19. storočia a tomu zodpovedá aj uvedená literatúra. Obrazy prezentujeme v takom poradí, ako by sme po ceste aj my sami prechádzali týmito krajinami, ale vyhl'adávaním môže hocikto sám vybrať žiadané obrazy. V orientácii napomáhajú mapy. Predstavíme život a dielo umelca i históriu kolekcie.

Okrem zámeru uchovať obrazy naším ciel'om bolo, aby sme cez svetovú sieť umožnili čím širší prístup k Enderovým obrazom pre historikov umenia, historikov záhrad a miest, pre odborných pracovníkov ochrany pamiatok, etnografov, cestovatel'ov a turistov, študentov i učitel'ov a pre každého človeka, ktorý citlivo vníma prírodu a krásy života. Nech sú obrazy a zobrazené prírodné a kultúrne hodnoty spoločným pokladom nás všetkých, susedných krajín a Európy. Texty sú prístupné v štyroch jazykoch: maďarčine, slovenčine, nemčine a angličtine.

Táto práca vznikla v r. 2000 z príležitosti milénia vďaka finančnej podpore Ministerstva Národného kultúrneho dedičstva Maďarskej republiky, k 175. výročiu založenia Maďarskej akadémie vied v r. 1825 a Knižnice akadémie založenej v r. 1826 a tiež k 125. výročiu úmrtia Thomasa Endera.

Na prehliadku webovej stránky doporučujeme obrazovku s rozlíšením 800 × 600 alebo výkonnejšiu. Prosime, vo Vyhl'adávaní (Internet Explorer, Netscape) nastavte primeranú - nie príliš vel'ku - vel'kosť písmen.

(MR)

Právnické otázky

Textové a obrazové časti tejto webovej stránky sa môžu použiť pre pedagogické účely alebo osobné potreby. Každé iné šírenie a publikácia, ako aj použitie za akýmkol'vek obchodným účelom je povolené výlučne iba s predchádzajúcim písomným súhlasom majitel'a autorských práv.

Copyright
Text and pictures: Library of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2000
(Department of Manuscripts and Rare Books)
Design and software of web site: Emil Krén and Dániel Marx, Budapest, 2000