Príručka

Hlavný panelŠtúdiaObrazáreňVyhl'adávanie
MapyZemepisné názvyBibliografiaSkratky

HLAVNÝ PANEL

Na Hlavnom paneli webovej stránky vyberte jeden zo štyroch jazykov: maďarčinu, slovenčinu, nemčinu alebo angličtinu. Vtedy sa objaví krátky úvod a spojenie k údajom webovej stránky a k Hosťovskej knihe. Ďalšie časti webovej stránky sú prístupné pomocou menu.

Na prehliadku webovej stránky doporučujeme obrazovku s rozlíšením 800 × 600 alebo výkonnejšiu. Miera obrazových JPEG failov je približne 100 kB. Prosime, vo Vyhl'adávaní (Internet Explorer, Netscape) nastavte primeranú - nie príliš vel'ku - vel'kosť písmen.

ŠTÚDIA

V tomto menu uverejňujeme štúdiu o živote a pôsobení Thomasa Endera, o vzťahu grófa Jána Waldsteina a Maďarskej (Uhorskej) akadémie vied, ďalej o histórii Waldsteinovej kolekcie i o samotných krajinomal'bách s uvedením prameňov odbornej literatúry.

OBRAZÁREŇ

V menu Obrazáreň pozývame Vás na prehliadku obrazov a na cestu: obrazy a sprievodné texty si prezeráme v takom poradí, ako by sme pri cestovaní prechádzali zobrazenými krajinami. Celú cestu sme rozdelili na 18 úsekov a navrhujeme aj v rámci jednotlivých úsekov isté poradie obrazov. Napríklad nejakú zrúcaninu hradu sledujeme najprv z väčšej dial'ky, potom sa k nej približujeme, obchádzame, nakoniec vstupujeme medzi hradné múry. Primerane tomu sme cestovným úsekom a v rámci nich jednotlivým obrazom udelili poradové číslo.

Obrazy si môžete prezerať i v novom zoskupení a poradí: môžete zadať isté podmienky vyhl'adávania pre výber obrazov a môžete sa dostať k obrazom jednotlivých cestovných úsekov aj cez mapy (pozri nižšie).

Pri prehliadke obrazárne alebo jej jednotlivých častí postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na menu Obrazáreň: objaví sa "Zoznam cestovných úsekov", v zozname číslo cestovného úseku a pri názve číslo zodpovedajúcej mapy.

 2. Zo Zoznamu cestovných úsekov si vyberte žiadaný cestovný úsek. Vtedy sa objaví "Zoznam obrazov": na l'avej strane sa nachádzajú sem zaradené obrazy v malom formáte, pri každom obraze identifikácia obrazu (poradové číslo cestovného úseku a obrazu), názov, rozmery obrazov a ich signatúra v Oddelení rukopisov.

 3. Na Zozname obrazov kliknite na žiadaný obraz, aby ste tak prešli do okna "Obraz a jeho opis". Tu sa obraz objaví vo väčšom formáte a s ním i širšie údaje o obraze, okrem doteraz spomenutých: nápisy obrazov a podkladového kartónu, značenie umelca iba na dvoch akvareloch i obraz, škica a nápisy nachádzajúce sa eventuálne na verze obrazu. Pod údajmi v osobitom riadku stojí číslo tej mapy, na ktorej sa zobrazené miesto: rieka, vrch, mesto atď. nachádza. Pod tým nasleduje krátky opis o tom, čo vidíme na obraze doplnené históriou a pamätihodnosťami daného kraja, mesta, dediny alebo hradu, ďalej prináležiacimi bibliografickými odkazmi. V záujme lepšieho prehl'adu sme toto sprievodné čítanie približne k dvom tretinám obrazov nezaradili sem, ale sme ich uložili na osobitej strane. (A to v prípade, keď texty boli väčšieho rozsahu, po prípade zahrnovali viaceré témy alebo sa ten istý text opakoval pri viacerých obrazoch.)

 4. Aby sa na obrazovke objavil sprievodný text, kliknite na "Ďalší text" v poslednom rade okna Obraz a jeho opis. Tlačítkom Netscape-u (alebo Internet Exploreru) Späť (Back) sa dostanete späť do okna Obraz a jeho opis.

 5. V okne Obraz a jeho opis kliknite na plochu obrazu: vtedy samotný obraz bez textových častí vyplní celú obrazovku. Môžete si nastaviť rozmery obrazu (na dané %), ďalej vodorovne alebo zvisle ho prispôsobiť rozmerom okna a môžete si vybrať tón pozadia (biely, sivý, čierny). Tlačítkom "Close" sa dostanete späť do okna Obraz a jeho opis.

 6. Ak je ciel'om pozrieť si škicu alebo akvarel na verze (zadnej strane) obrazu, kliknite na slovo "Verzo" medzi údajmi o danom obraze. Obraz na verze sa tiež dá premietnuť na celé okno. (Neurobili sa snímky o niekol'kých škiciach na verze, ktoré boli príliš bledé.)

 7. Pri okne Obraz a jeho opis, v l'avom ráme obrazovky zostáva viditel'ný Zoznam obrazov, z ktorého si podl'a vyššie opísaného 3. bodu môžete zvoliť iný obraz.

  Poznámky k sprievodným textom

  Údaje o obrazoch uvádzame podl'a obvyklého spôsobu výstavných katalógov obrazární a galérií so zaužívanými skratkami. Pozri zoznam Skratiek.

  Pri prvej zmienke zemepisných názvov sme spravidla uviedli rôzne jazykové podoby názvu. Dôležitejšie názvy v inom jazyku sa nachádzajú v menu Zemepisné názvy. Pochopeniu významu názvov napomáha Slovník prístupný v menu Skratky.

  Výškové údaje vrchov a jazier sme prebrali z rôznych kníh a máp, ktorých pôvod sa nám nepodarilo vždy určiť. Drvivá väčšina výškových údajov je údaj meraný od morskej hladiny Jadranského mora podl'a máp vydaných v r. 1896-1897 vo viedenskom vojenskom ústave; údaje novších pol'ských a slovenských meraní sa počítajú od morskej hladiny Baltického mora (pozri: Komarnicki).

  Históriu miest, menších osád, hradov, kaštiel'ov sledujeme obvykle do konca 19. storočia. Primerane k tomu sme spracovali aj prináležiacu literatúru, predovšetkým v maďarskom jazyku, ale ani to nie s nárokom na úplnosť. Na konci opisov obrazov a čítania sa odvolávame na použité pramene, ktorých bibliografické údaje sú prístupné cez menu Bibliografia. Širokej verejnosti známe lexikony nie sú uvedené v zozname, avšak sme zaradili niekol'ko diel, ktoré slúžia k všeobecnej orientácii, pritom však odkazy na ne nenájdeme ani pri jednom obraze.

  VYHL'ADÁVANIE

  Obrazy sa dajú vyhl'adávať podl'a istej podmienky vyhl'adávania, a to: 1. na základe niektorej vlastnosti (deskriptora) obrazu; 2. na základe slova alebo rade písmen (znakov) v texte pripojenom k obrazu. K obrazom sme zoradili vlastnosti štvorakého typu: predmet zobrazenia, osobu vzťahujúcu sa k zobrazenému predmetu, cestovný úsek a v rámci cestovného úseku poradové číslo obrazu. Časti textu sa dajú vyhl'adávať v názvoch obrazov alebo aj v celom texte k obrazom.

  Zoznam obrazov, ku ktorému sa dostanete vyhl'adávaním, je až na isté rozdiely podobný tomu, ku ktorému sa dostanete pri výbere jedného cestovného úseku a sa dajú rovnakým spôsobom použiť. Pri novom vyhl'adávaní sa tento zoznam vymaže a vzniká nový.

  V okne Vyhl'adávača v štyroch otvorených indexových zoznamoch označte žiadaný predmet, osobu, cestovný úsek alebo poradové číslo a kliknite na tlačítko Vyhl'adávanie. Na každom zozname môžete označiť jednu z položiek; zo zoznamu, z ktorého si nič nezvolíte, bude platná položka "všetky", stojaca na vrchu zoznamu. V zložených podmienkach vyhl'adávania vybraté položky štyroch zoznamov spája operácia AND (a). Príklady: Ak v zozname predmetov označíte: kaštiel', dostanete všetky obrazy, ktoré zobrazujú kaštiel' v majetku hociktorej rodiny, na l'ubovol'nom cestovnom úseku. Ak označíte 6. cestovný úsek a z predmetov: rieka, dostanete obrazy, ktoré pripadajú na 6. cestovný úsek A (AND) zobrazujú rieku. K nejakému danému obrazu - na ktorý sa napríklad odvolávame pri inom obraze - sa dostanete označením cestovného úseku a poradového čísla. Do indexového zoznamu sme ako predmet zaradili len hlavnú tému obrazov, napríklad: rieka, vrch, mesto, panoráma a do zoznamu osôb napr. iba majitel'a kaštiel'a, ale nebrali sme do úvahy predmety a osoby vyskytujúce sa v sprievodných textoch, v histórii miest, hradov. Tieto, podobne ako aj zemepisné názvy, sa dajú nájsť textovým vyhl'adávaním.

  Žiadané slovo alebo útržky slov napíšte do polí "Slovo v názve", resp. "Slovo v texte". Dva rady písmen (dve slová) môžete spájať operáciami AND (a), OR (alebo) a NOT (a nie), a keď tieto výrazy dáte do zátvorky ( ), môžete konštruovať aj zložitejšie výrazy vyhl'adávania. Medzera medzi dvoma slovami pôsobí ako by dve slová spájala operácia AND. Úvodzovkami (" ") ohraničená textová časť vo vyhl'adávaní figuruje ako jediný rad písmen spolu aj s medzerami medzi slovami. Príklady: Ak hl'adáte: jablko OR dula, tak sa objavia všetky tie obrazy, v texte ktorých sa vyskytnú útržky slov jablko ALEBO dula (alebo obidve), napríklad v slovách jablko, jablkový, dula, levandul'a, vydula, odula atď. Ak hl'adáte: Kriváň NOT Tatry, nájdete tie obrazy, v texte ktorých sa nachádza Kriváň, ale Tatry nie (teda Kriváň A NIE Tatry). Operatívne znaky AND, OR a NOT treba napísať vel'kými písmenami, pred a za nimi s medzerou. Vyhl'adávač v texte nerobí rozdiel medzi vel'kými a malými písmenami a medzi písmenami s dĺžňom a zodpovedajúcim písmenom bez dĺžňa. V prípade písmien s dĺžňom a iných špeciálnych písmien vyhl'adávanie môže viesť k nečakaným alebo nesprávnym výsledkom.

  MAPY

  Miesta nezobrazené na obrazoch uvádzame na štyroch mapách (I-IV) a na prehl'adnej mape (X, lebo 1 + 2 + 3 + 4 = 10). Mesto, dedinu, hrad a zrúcaninu sme označili rovnakým spôsobom, prázdnym kruhom. Niekol'ko miest bez obrazu v zbierke, ale nutných kvôli orientácii, udávame na rozdiel od predošlých vyplneným kruhom (napr. Košice). V opise obrazu sme číslo mapy dali do zátvorky, ak sa miesto nachádza na území danej mapy, ale jeho názov sme nevypísali (napr. Spišská Sobota, ktorá je dnes pripojená k Popradu). Názvy na mapách sme uviedli v dnešnej oficiálnej podobe, v jazyku danej krajiny.

  Kliknutím na pole mapy sa môžete dostať na ďalšie strany. Na prehl'adnej mape (X) si tak môžete zvoliť jednotlivé mapy (I-IV). Ak na jednotlivých mapách kliknete na primeranú oblasť, vyberiete tak aj žiadaný cestovný úsek a objaví sa Zoznam obrazov prináležiaci k cestovnému úseku. Prvý cestovný úsek si môžete vybrať na prehl'adnej mape (X).

  NÁZVY MIEST (ZEMEPISNÉ NÁZVY)

  Do zoznamu sme zaradili dôležitejšie zemepisné názvy vyskytujúce sa v názvoch a sprievodných textoch k obrazom. Vedl'a seba sme napísali - v rôznom poradí - odlišné jazykové podoby dnešného, resp. historického názvu, vo väčšine prípadov maďarský a slovenský názov, ďalej - ak existuje alebo bol používaný - zodpovedajúci nemecký, pol'ský, eventuálne ukrajinský názov. V spoločnom abecednom poriadku sme dvojité spoluhlásky počítali zvlášť: napríklad slovenské ch ako c a h, maďarské cs ako c a s sa dostali do abecedného poriadku. Pri názvoch sme udávali číslo prináležiacej mapy.

  Zoznam Zemepisných názvov do istej miery nahradzuje zemepisný index. Vyhl'adajte v zozname žiadané miesto a kliknite v tom istom rade na rímske číslo označujúce mapu. Na zobrazenej mape kliknite na vyhliadnuté územie: dostanete tak Zoznam obrazov, ktorý patrí k danému cestovnému úseku.

  Podoby menej často sa vyskytujúcich zemepisných názvov v rôznych jazykoch uvádzame v texte; tieto sa dajú nájsť vyhl'adávaním.

  BIBLIOGRAFIA

  Do zoznamu sme zaradili tie pramene, na ktoré sa odvolávame v sprievodných textoch k obrazom a niekol'ko diel, na ktoré sa neodvolávame, avšak v danom tematickom okruhu môžu poslúžiť pre všeobecnú orientáciu. Pred bibliografickým opisom knihy, článku alebo mapy uvádzame skratku, ktorú sme použili v odkazoch.

  SKRATKY A SLOVNÍK

  V menu Skratky nájdete dvojakú pomoc: 1. vysvetlivky skratiek a znakov použitých v údajoch akvarelov a inde; 2. Slovník, teda preklad niekol'kých všeobecných podstatných mien vyskytujúcich sa v slovenských a pol'ských zemepisných názvoch (napr. dolina - völgy - Tal -valley). Slovník sme v slovenskej verzii vynechali, keďže tam nie je potrebný.

  (BR)