Útmutató

FőlapTanulmányokKéptárKeresés
TérképekHelynevekBibliográfiaRövidítések és szótár

FŐLAP

A web hely Főlapján válassza ki a négy nyelv egyikét: magyar, szlovák, német vagy angol. Ekkor megjelenik a rövid bevezetés, valamint kapcsolat a web hely adataihoz és a Vendégkönyvhöz. A web hely többi része a menü segítségével érhető el.

A web hely megtekintésére 800 × 600 vagy ennél jobb felbontású képernyőt ajánlunk. A JPEG képfájlok mérete kb. 100 kB. Kérjük, a böngészőben (Internet Explorer, Netscape stb.) állítson be megfelelő - nem túl nagy - betűméretet.

TANULMÁNYOK

E menüpont alatt tanulmányt közlünk Thomas Ender életéről és működéséről, Waldstein János gróf és a Magyar Tudományos Akadémia kapcsolatáról, valamint a Waldstein-gyűjtemény történetéről és magukról a tájképekről, a szakirodalmi források megjelölésével.

KÉPTÁR

A Képtár menüpontban a látogatót a képek megtekintésére és utazásra hívjuk: a képeket és a kísérő szövegeket olyan sorrendben nézzük végig, mintha egy utazáson bejárnánk az ábrázolt tájakat. Az egész utat 18 szakaszra osztottuk, és az egyes útszakaszokon belül is a képeknek bizonyos sorrendjét ajánljuk. Például egy várromot először távolabbról szemlélünk, majd közeledünk hozzá, körbejárjuk, végül belépünk a várfalak közé. Ennek megfelelően az útszakaszokat és azokon belül az egyes képeket sorszámmal láttuk el.

A képeket más csoportosításban és sorrendben is megtekintheti: megadhat bizonyos keresési feltételeket képek kiválasztására, és egy-egy útszakasz képeihez a térképektől is eljuthat (lásd alább).

A képtárnak vagy egyes részeinek bejárásához végezze el a következő műveleteket:

  1. Kattintson a Képtár menüpontra: megjelenik az "Útszakaszok listája", ezen az útszakasz száma és címe mellett a megfelelő térkép száma.

  2. Az Útszakaszok listájából válassza ki a kívánt útszakaszt. Ekkor megjelenik a "Képek listája": baloldalt kis méretben az ide sorolt képek, minden kép mellett a kép azonosítója (az útszakasz és a kép sorszáma), a kép címe, mérete és kézirattári jelzete.

  3. A Képek listáján kattintson a kívánt képre, hogy így átlépjen a "Kép és leírása" ablakba. Itt nagyobb méretben jelenik meg a kép és vele a kép bővebb adatai, az említetteken túl: a kép és a hordozó karton feliratai, a művész jelzése mindössze két akvarellen, a kép verzóján esetleg található kép vagy vázlat és feliratok. Az adatok alatt külön sorban áll annak a térképnek a száma, amelyen az ábrázolt hely: folyó, hegy, város stb. megtalálható. Alatta következik egy rövid leírás arról, hogy mit látunk a képen, kiegészítve az adott táj, város, falu vagy vár történetével, nevezetességeivel, valamint az idevágó bibliográfiai hivatkozásokkal. A könnyebb áttekintés érdekében a képeknek mintegy kétharmadához ezt a kiegészítő olvasmányt nem ide iktattuk, hanem külön lapon mellékeltük. (Akkor tettük ezt, ha az ismertetés kissé nagyobb terjedelmű, esetleg több témát foglal magába, vagy több képnél ugyanaz a szöveg ismétlődik.)

  4. A kiegészítő olvasmány megjelenítése céljából kattintson a Kép és leírása ablak utolsó sorában álló Olvasmány szóra. A böngésző (Netscape, INternet Explorer, vagy más) Vissza (Back) gombjával visszajut a Kép és leírása ablakba.

  5. A Kép és leírása ablakban kattintson a kép területére: ekkor a kép tölti ki a teljes ablakot, a szöveges részek nélkül. A kép méretét (adott %-ra) beállíthatja, vagy vízszintesen vagy függőlegesen az ablak méretéhez igazíthatja, és megválaszthatja a háttér tónusát (fehér, szürke, fekete). A Bezár (Close) gombbal visszajut a Kép és leírása ablakba.

  6. A kép verzóján (hátoldalán) lévő vázlat vagy akvarell megtekintése céljából kattintson a kép adatai között álló "Verzó:" szóra. A verzón lévő kép is megjeleníthető a teljes ablakban. (A verzón lévő néhány vázlatról, minthogy túl halvány, nem készült felvétel.)

  7. A Kép és leírása ablak mellett, a képernyő bal sávjában, látható maradt a Képek listája, amelyből a fenti 3. pont szerint egy másik képet választhat.

Megjegyzések a Kép és leírása és az Olvasmány szövegeihez

A képek adatait a képtári és kiállítási katalógusokban szokásos módon adtuk meg, az elfogadott rövidítésekkel. Lásd a Rövidítések jegyzékét.

A földrajzi nevek első említésekor általában megadtuk a név különböző nyelvi változatait. A fontosabb nevek más nyelvű megfelelői megtalálhatók a Földrajzi nevek menüpont alatt. A nevek jelentésének megértését segíti a Rövidítések menüpontban elérhető Szótár.

A hegyek és tavak magassági adatait különböző könyvekből és térképekről vettük, eredetüket nem mindig tudtuk meghatározni. A magassági adatok túlnyomó része az Adriai-tenger szintjétől mért adat, a bécsi katonai intézet 1896-1897-es kiadású térképei alapján; az újabb lengyel és szlovák mérések adatait a Balti-tenger szintjétől számítják (lásd: Komarnicki).

A városok, kisebb települések, várak, kastélyok történetét általában a 19. század végéig követtük. Ennek megfelelően dolgoztuk fel az ide vonatkozó irodalmat, leginkább csak a magyar nyelvűt, de ezt sem a teljesség igényével. A képek leírásának és az Olvasmányoknak a végén hivatkozunk a felhasznált forrásokra, melyek bibliográfiai adatai a Bibliográfia menüpontból érhetők el. Közismert lexikonokat nem szerepeltetünk a jegyzékben, felvettünk viszont néhány, az általános tájékozódást szolgáló művet, melyekre egyik képnél sem hivatkozunk.

KERESÉS

Képeket ki lehet választani valamilyen kereső feltétel szerint, éspedig: 1. a képek valamilyen jellemzője (deszkriptora) alapján; 2. a képekhez csatolt szövegekben előforduló szó vagy karaktersor alapján. A képekhez négyféle típusú jellemzőt rendeltünk hozzá: az ábrázolás tárgyát, az ábrázolt tárgyhoz kapcsolódó személyt, az útszakaszt, valamint az útszakaszon belül a kép sorszámát. Szövegrészt lehet a képek címében vagy teljes szövegükben keresni.

A kereséskor kapott Képek listája - némi eltéréssel - hasonló ahhoz, mint amely egy útszakasz kiválasztásakor adódik, és ugyanúgy használható. Új kereséskor ez a lista törlődik, és új lista keletkezik.

A Kereső ablakban a négy kinyíló indexlistában jelölje ki a keresett tárgyat, személyt, útszakaszt vagy sorszámot, majd kattintson a Keresés gombra. Mindegyik listában egy-egy elemet jelölhet ki; amelyik listából nem választ, abban a lista tetején álló elem: "mind" lesz érvényes. Az összetett keresési feltételben a négy lista kiválasztott elemét az AND (és) művelete kapcsolja össze. Példák: Ha a tárgyak listájában kijelöli: kastély, akkor megkapja mindazokat a képeket, amelyek kastélyt ábrázolnak, bármely család tulajdonában, bármely útszakaszon. Ha kijelöli a 6. útszakaszt, és a tárgyak közül: folyó, akkor azok a képek adódnak, amelyek a 6. útszakaszra esnek ÉS folyót ábrázolnak. Egy adott képhez - amelyre például egy másik képnél hivatkozunk - az útszakasz és a sorszám kijelölésével juthat el. Az indexlistába tárgyként csak a kép fő témáját vettük fel, például: folyó, hegy, város, látkép, és a személyek listájába például a kastély tulajdonosát, de figyelmen kívül hagytuk az ismertető szövegekben, a városok, várak történetében szereplő tárgyakat és személyeket. Ezeket is, a földrajzi neveket is szöveges kereséssel lehet elérni.

A keresett szót vagy szótöredéket a Szó a címben, illetve a Szó a szövegben mezőbe írja. A szövegben a Kereső nem tesz különbséget nagy- és kisbetű között, és a magyar ékezetes és a megfelelő ékezet nélküli betű között. Ékezetes és más speciális betűk esetében a keresés nem várt vagy téves eredményre is vezethet.

TÉRKÉPEK

A képeken ábrázolt helyeket négy térképen (I-IV) és egy áttekintő térképen tüntettük fel (X, mert 1 + 2 + 3 + 4 = 10). A várost, falut, várat és romot azonos módon üres körrel jelöltük. Azt a néhány várost, amelyekről nincsen kép a gyűjteményben, de szükségesek a tájékozódáshoz, megkülönböztetésül kitöltött körrel jelöltük (pl. Kassa). A kép leírásában a térkép számát zárójelbe tettük, ha a hely az adott térkép területén van, de nevét a térképen nem írtuk ki (pl. Szepesszombat, mely ma Poprád része). A térképeken a neveket a mai hivatalos formában, az adott ország nyelvén írtuk.

A térképek területére kattintva eljuthat más lapokra. Az áttekintő térképen (X) így kiválaszthatja az egyes térképeket (I-IV). Ha az egyes térképeken a megfelelő területre kattint, ezzel kiválasztja a kívánt útszakaszt, és megjelenik az útszakaszhoz tartozó Képek listája. Az 1. útszakaszt az áttekintő (X) térképen választhatja ki.

HELYNEVEK (FÖLDRAJZI NEVEK)

A jegyzékbe a képek címében és leírásában szereplő fontosabb földrajzi neveket vettük fel. Egymás mellé írtuk, más és más sorrendben, a különböző nyelvű mai, illetve történeti névalakot, a legtöbb esetben a magyar és a szlovák nevet, valamint - ha létezik, vagy ha használatos volt - a megfelelő német, lengyel, illetve ukrán nevet. A közös betűrendben a kétjegyű mássalhangzók betűit külön-külön számítottuk: például a szlovák ch mint c és h, a magyar cs mint c és s került a betűrendbe. A nevek mellett megadtuk a megfelelő térkép számát.

A Földrajzi nevek jegyzéke valamennyire pótolja a földrajzi indexet. Keresse ki a jegyzékben a kívánt helyet, és kattintson ugyanabban a sorban a térképet jelölő római számra. A megjelenő térképen kattintson a kiszemelt területre: így megkapja az adott útszakaszhoz tartozó Képek listáját.

A kevesebbszer előforduló földrajzi nevek nyelvi változatait a szövegben adtuk meg; ezek szöveges kereséssel találhatók meg.

BIBLIOGRÁFIA

A jegyzékbe felvettük azokat a forrásokat, amelyekre a képekhez csatolt ismertetésekben hivatkozunk, és néhány további olyan művet is, melyekre ugyan nem hivatkozunk, de az adott tárgykörben általános tájékozódásul szolgálhatnak. A könyv, cikk vagy térkép bibliográfiai leírása előtt megadtuk azt a rövidítést, amelyet a hivatkozásban alkalmazunk.

RÖVIDÍTÉSEK ÉS SZÓTÁR

A Rövidítések menüpontban kétféle segítséget talál: 1. az akvarellek adataiban és másutt használt rövidítések, jelek magyarázatát; 2. a Szótárat, vagyis a szlovák és lengyel földrajzi nevekben előforduló néhány köznév fordítását (pl. dolina - völgy). A Szótárat a szlovák nyelvű változatból elhagytuk, mert ott nincs szükség rá.

(RB)