Bibliography

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z
Abaúj-Torna
Abaúj-Torna vármegye és Kassa [Abaúj-Torna County and Kassa]. Budapest, 1896. [Magyarország vármegyéi és városai I. köt. Szerk. Sziklay János és Borovszky Samu] [Counties and towns of Hungary I.]

Adamec
ADAMEC, Vladimír - ROUBAL, Radek: Magas-Tátra. Turistavezető. [The High Tatras. Tourist guide] Fordította Jolana Protičová. Bratislava, 1978.

Arany János
ARANY János összes költeményei [Collected poems of János Arany]. 3. kötet 213-245. Budapest, Szépirodalmi, 1962.

Architektúra
Architektúra na Slovensku do polovice XIX storočia [Architecture in Slovakia up to the middle of the 19th century]. Bratislava, 1958.

Árva 1857
L…y F.: Árvai vár [Árva castle] = Vasárnapi Ujság 1857. 39. sz.

Árva 1866
Árva vára [Árva castle] = Vasárnapi Ujság 1866. 13. sz.

Bal Jeromos
BAL Jeromos: Szepesvára története [The history of Szepesvár castle]. Lőcse, 1914. [Szepesmegyei Történelmi Társulat évkönyve 13.]

Balázs
BALÁZS Mihály: Krasznahorka várának története és kalauza a vár látogatói számára [The history of Krasznahorka castle and a guide for visitors]. Rozsnyó, 1928.

Ballagi
BALLAGI Aladár: Thurzó-féle műemlékek Lőcsén [Monuments in Lőcse related to the Thurzó family] = Vasárnapi Ujság 1880. 1. sz.

Banczik
BANCZIK Samu: Késmárk és vidéke. Idegenek, turisták s a nagyközönség tájékoztató kalauza. [Késmárk and environs. Information guide for foreigners, tourists and the public] Igló, [1910 után].

Benczur 1846
BENCZÚR Miklós: Galgócz = Honderű 1846. I. 16.

Benczur 1847
BENCZUR Miklós: Sárospatak = Honderű 1847. I. 1.

Besztercebánya 1857
Beszterczebánya = Vasárnapi Ujság 1857. 24. sz.

Besztercebánya 1862
Magyarországi és erdélyi bányahelyek 4. Beszterczebánya [Mines and mining towns in Hungary and Transylvania 4. Besztercebánya] = Vasárnapi Ujság 1862. 38. sz.

Bolgár
BOLGÁR Emil: A Vág-folyó [River Vág] = Vasárnapi Ujság 1863. 20. sz.

Budatin
Vágvölgyi: Budetini várromok [The ruins of Budatin castle] = Vasárnapi Ujság 1878. 22. sz.

Császár
CSÁSZÁR Ferenc: Vágvölgyi hét tájkép [Seven landscapes from the Vág valley]. Természet után rajzolva 1845-ben. Magyarázó szöveggel kisérve Császár Ferencz által. Pest, 1855.

Csicsva
Z. G.: A csicsvai váromladék (Zemplénmegyében) [The ruins of Csicsva castle in Zemplén County] = Vasárnapi Ujság 1862. 52. sz.

Demkó
DEMKÓ Kálmán: Lőcse műtörténeti leírása [The art historic description of Lőcse]. Budapest (?), 1896.

Dénes Ferenc
DÉNES Ferenc: A művészet és művelődés lelhelyei Szepes megyében [Places of art and culture in Szepes County]. Lőcse, 1900. (Klny. a lőcsei királyi katholikus Főgymnasium 1899-1900. évi értesítőjéből)

Divald 1903
DIVALD Kornél: A sárospataki vár [The castle in Sárospatak]. Budapest, 1903.

Divald 1905
Szepesvármegye művészeti emlékei [Art monuments in Szepes County]. Szerk. Vajdovszky János. 1. r. Divald Kornél: Építészeti emlékek [Monuments of architecture]. Budapest, 1905.

Divald
DIVALD Kornél: Felvidéki séták [Walks in Upper Hungary]. 3. kiad. Budapest, é.n.

Dobsina 1866
Dobsina = Vasárnapi Ujság 1866. 31. sz.

Dobsina 1873
A dobsinai jégbarlang, Krenner József nyomán [The Dobsina ice-cave, after József Krenner] = Vasárnapi Ujság 1873. 38. sz.

Egervári
EGERVÁRI [Potemkin] Ödön: Sáros vármegye leírása statistikai, földrajzi, okirati és történelmi tekintetben [Statistical, geographical, documentary and historical description of Sáros County]. Pest, 1863.

Eisele
EISELE Gusztáv (szerk.): Gömör és Borsod vármegyék bányászati és kohászati monografiája. I. rész: Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyék bányászati monografiája. [Monography of mining and metallurgy in Counties Gömör and Borsod. Part 1. Monography of mining in Counties Gömör and Kishont united by law] Selmecbánya, 1907.

Encyklopédia Slovenska
Encyklopédia Slovenska. 1-6. Bratislava, 1977-1982.

Engel
ENGEL Pál: Magyarország világi archontológiája, 1301-1457 [Secular archontology of Hungary, 1301-1457]. 1-2. köt. Budapest, 1996. [História könyvtár. Kronológiák, adattárak 5. Szerk. Glatz Ferenc]

Eperjes
G.: Az eperjesi kollegium kétszázados örömünnepe [The twohundred years jubilee of the College in Eperjes] = Vasárnapi Ujság 1867. 38. sz.

Ernst Teréz
ERNST Teréz: Adalékok a galgóci tót nyelvjáráshoz és Galgóc település történetéhez [Contributions to the Slovak dialect in Galgóc and to the history of the settlement]. Bölcsészdoktori értekezés. Budapest, 1931.

Ernyey
ERNYEY József: Oroszlánkő vára és urai [Oroszlánkő castle and its owners] = Emlékkönyv Fejérpataky László életének hatvanadik … évfordulója ünnepére. Budapest, 1917. 109-137.

Ethey
ETHEY Gyula: Vágujhely története és a szomszédos várak [History of Vágújhely and the neighbouring castles]. Nyitra, 1926.

Fekete Nagy
FEKETE NAGY Antal: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. IV. Trencsén vármegye. [Historical geography of Hungary in the age of the Hunyadis. 4. Trencsén County] Budapest, 1941.

Felka
A felkai völgyben [In the Felka valley] = Vasárnapi Ujság 1879. 32. sz.

Fényes Elek
FÉNYES Elek: Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta betűrendben körülményesen leiratik [Geographical dictionary of Hungary, describing all towns, villages and farmsteads in detail in alphabetical order]. I-IV. Pest, 1851.

Füzér 1862
A füzéri vár romjai [The ruins of Füzér castle] = Az Ország Tükre 1862. 28. sz.

Füzér 1868
N-u.: Füzér vára [Füzér castle] = Vasárnapi Ujság 1868. 46. sz.

Gerő
Ostromverte várak [Siege-battered castles]. Szerkesztette Gerő László. Corvina, Budapest, 1969.

Gömör-Kishont
Gömör-Kishont vármegye [Gömör-Kishont County]. Budapest, 1903. [Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. Borovszky Samu] [Counties and towns of Hungary]

Gretzmacher
GRETZMACHER, Julius: Die Kunst der Zipser Deutschen. Käsmark, Wien, 1992.

György Aladár
GYÖRGY Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben [Public and private libraries in Hungary in 1885]. Budapest, 1886.

Halas-tó
K. T.: Kirándulás a Halastóhoz és a Tengerszemhez a szepesi Kárpátokban [Excursion to tarns Halas-tó and Tengerszem in the Zipser Carpathians] = Vasárnapi Ujság 1863. 35. sz.

Haury
HAURY István: Rózsahegy települési és gazdasági földrajza [Urban and economic geography of Rózsahegy]. Budapest, 1912.

Hazslinszky Rezső
HAZSLINSZKY Rezső: Kalauz Rozsnyó és vidéke számára [Guide to Rozsnyó and environs]. Rozsnyó, 1910.

Hazslinszky Tamás
HAZSLINSZKY Tamás: Kis-Fátra. Túrakalauz. [Malá Fatra. Hikers' guide] Budapest, 1990.

Heksch 1881
HEKSCH Sándor: Tátra-Füred (Schmeks) éghajlati gyógyhely és vízgyógyintézet. - Tátra-Füred (Schmeks) klimatischer Kurort und Wasserheilanstalt. Wien, Pest, Leipzig, 1881.

Heksch 1884
HEKSCH Sándor: A trencséntepliczi fürdő leírása [Description of the spa in Trencsénteplic]. Pozsony, 1884.

Heksch 1885
HEKSCH, Alexander: Illustrirter Führer durch Pressburg und seine Umgebungen, das Waagthal und die Kleinen Karpathen. Wien u. Pressburg, 1885. [Heksch's Illustrirte Führer Nr. VIII.]

Helységnévtár 1873
A Magyar Korona országainak helységnévtára 1873 [Gazetteer 1873 of the Lands of the Hungarian Crown]. Szerkesztését vezette és kiadja az Országos Magyar Királyi Statistikai Hivatal. Budapest, 1873.

Hodinka
HODINKA Antal: Adalékok az ungvári vár és tartománya és Ungvár város történetéhez [Contributions to the history of Ungvár castle and its estate and of town Ungvár]. Ungvár, 1917.

Horváth
HORVÁTH Hilda: Régvolt magyar kastélyok [Hungarian castles of yore]. Budapest, 1998.

Igló 1909
Igló könyve [The book of Igló]. A Szepesi Lapok huszonöt éves fennállásának emlékére. Kiadta Telléry Gyula. Igló, 1909.

Illava
Az illavai fegyintézet [The prison in Illava] = Hazánk s a Külföld 1869. 9. sz.

Ipolyi
IPOLYI Arnold: Besztercebánya városa műveltségtörténeti vázlata [Outlines of the cultural history of Besztercebánya] = Századok 1874. 525-552. 597-647. 671-708.

Iványi
IVÁNYI Béla: Eperjes szabad királyi város műtörténeti adatai. 1. Középkori festők. 2. Középkori kőfaragók és szobrászok. [Art historic data of royal free borough Eperjes. 1. Medieval painters. 2. Medieval stonecutters and sculptors] Budapest, 1917-1918.

Izakovičová
IZAKOVIČOVÁ, Mária - KRIŽANOVÁ, Eva - FIALA, Andrej: Slovenské hrady a kaštiele [Castles and mansions in Slovakia]. Bratislava, 1969.

Jancsik
JANCSIK Ede: Pesttől a középponti Kárpátok felé és vissza [From Pest to the Central Carpathians and back] = Vasárnapi Ujság 1861.36-44. sz.

Janiss
JANISS János: Trencsén vármegyéről és különösen ezen vármegyének három régi: Trencin, Beczko s Vág-Besztercze várairól [Upon Trencsén County and three old castles of this County in particular: Trencsén, Beckó and Vágbeszterce] = Tudományos Gyűjtemény 1823. I. 11-24.

Jurkovich 1902
JURKOVICH Emil: Beszterczebánya és vidékének kalauza [Guide to Besztercebánya and environs]. Beszterczebánya, [1902.]

Jurkovich 1906
JURKOVICH Emil: Besztercebánya múltjából [From the past of Besztercebánya]. Tárcagyűjtemény. Besztercebánya, 1906.

Jurkovich 1929
JURKOVICH Emil: Zólyomlipcse várának és uradalmának története [The history of Zólyomlipcse castle and its estate]. Pécs, 1929.

Kelecsényi
KELECSÉNYI József: Lehel tornya Galgóczon [Lehel's tower in Galgóc] = Magyar Akademiai Értesítő 1847. 89.

Keller
KELLER Lajos: Trencsén (1 tervrajzzal és 6 metszettel). Zsolna, 1913.

Kerekes
KEREKES, Johann: Die siebzehn Schlösser des Trenchiner Comitats. Közreadja Kampis Antal. Klny. a Művészettörténeti tanulmányok 10. kötetéből. Budapest, é.n.

Késmárk
Kézsmárk = Vasárnapi Ujság 1861. 40. sz.

Kiss Lajos
KISS Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára [Etymological dictionary of geographical names]. 4. bőv. és jav. kiadás. Budapest, 1988.

Kollár
KOLLÁR, Daniel - LACIKA, Ján - MALARZ, Roman: A szlovák és a lengyel Tátra [The Slovakian and the Polish Tatras]. Ford. Vércse Miklós. (Bratislava, 1998.)

Komarnicki
KOMARNICKI Gyula: A Magas-Tátra hegyvilága. [Hegymászó és turistakalauz]. [The mountains of the High Tatras. Mountaineers' and hikers' guide] 2. jav. kiad. (Szerk. átdolg. és kieg. Bucsek Henrik). 1-7. k. Budapest, 1985.

Komócsy
KOMÓCSY Lajos: Ungvár = Vasárnapi Ujság 1867. 52. sz.

Konkoly
KONKOLY Miklós: A Vág vizén [On the river Vág] = Fővárosi Lapok 1876. 194. sz.

Kósa
KÓSA Sándor: Látogatás az "erdei lak"-nál Eperjesen [Visit at the forest-dweller near Eperjes]. (Emlékezésül Petőfi, Kerényi és Tompa költői versenyére) = Vasárnapi Ujság 1862. 42. sz.

Krasznahorka 1839
Krasznahorka = Regélő 1839. 28-33. sz.

Krasznahorka 1857
Krasznahorka = Vasárnapi Ujság 1857. 8. sz.

Krickel
KRICKEL, Adalbert, Joseph: Wanderung von Wien über Preßburg und Tyrnau in die Bergstädte … und ... in die Turotz und das Waagthal. Wien, 1831.

Kristó
Korai magyar történeti lexikon [Encyclopedia of early Hungarian history]. Főszerk. Kristó Gyula. Budapest, 1994.

Kubinyi 1890
KUBINYI Miklós, ifj.: Árva vára. Történelmi tanulmány. [Árva castle. A historical study] Budapest, 1890.

Kubinyi 1891
KUBINYI Miklós, ifj.: Árva megye [Árva County]. Budapest, 1891.

Lazarek
LAZAREK, Marianna - LAZAREK, Roman: Krakkó és a Lengyel-Tátra [Cracow and the Polish Tatras]. Budapest, é.n. [Panoráma külföldi útikönyvek]

Lehoczky
LEHOCZKY Tivadar: Torna vára és a Bebek-nemzetség [Torna castle and the Bebek clan] = Vasárnapi Ujság 1862. 25. sz.

Lenkei
LENKEI Dezső: A Magas-Tátra tavai hegy- és vízrajzi szempontból [The tarns of the High Tatras from orographic and hydrographic points of view]. Budapest, 1918.

Lietava 1858
Ljetava = Vasárnapi Ujság 1858. 33. sz.

Likava
F. E.: A likavai várrom és a rózsahegyi várkastély (Liptómegyében) [The riuns of Likava castle and the castle in Rózsahegy in Liptó County] = Vasárnapi Ujság 1867. 31. sz.

Lomnici-csúcs
A lomniczi csúcs megmászása [Climbing the Lomnic peak] = Vasárnapi Ujság 1864. 47-48. sz.

Lovcsányi
LOVCSÁNYI Gyula: A Vág és vidéke [The Vág and its region]. Budapest, 1881.

Lőcse 1858
Lőcse = Vasárnapi Ujság 1858. 27. sz.

Lőcse 1873
N-u.: A lőcsei városház [The town hall in Lőcse] = Vasárnapi Ujság 1873. 2. sz.

Luppa
LUPPA Péter: A regényes Vágvölgy Galgócztól fölfelé Tepliczig [Upstream the romantic Vág valley from Galgóc to Teplic] = Vasárnapi Ujság 1859. 29-32. sz.

Lux
LUX Gyula: Dobsina településének és birtoklásának története [The history of settlement and ownership of Dobsina]. Budapest, 1934.

Malonyai
MALONYAI Dezső: Mednyánszky [László]. Budapest, 1905. [Művészeti könyvtár]

Marosi
Magyarországi művészet 1300-1470 [Arts in Hungary 1300-1470]. I-II. k. Szerk. Marosi Ernő. Budapest, 1987.

Matavovszky
MATAVOVSZKY Béla: Emlékkönyv a breznóbányai állami elemi iskola uj épületének felavatása alkalmából [Memorial book on the occasion of opening the new building of the state primary school in Breznóbánya]. Besztercebánya, 1910.

Matolay
MATOLAY Viktor: A homonnai kastély [The mansion in Homonna] = Vasárnapi Ujság 1861. 35. sz.

Mednyánszky 1829
MEDNYÁNSZKY, Aloyz: Erzählungen, Sagen und Legenden aus Ungarns Vorzeit. Pesth, 1829.

Mednyánszky 1844
MEDNYÁNSZKY, Alois: Malerische Reise auf dem Waagflusse in Ungarn. Zweite vermehrte und verbesserte Ausgabe. Pesth, 1844.

Mednyánszky 1981
MEDNYÁNSZKY Alajos: Festői utazás a Vág folyón, Magyarországon (1825). [Pictorial journey on the Vág, in Hungary 1825] Ford. Soltész Gáspár. Budapest, 1981.

Mednyánszky 1983
MEDNYÁNSZKY Alajos: Regék és mondák [Tales and myths]. Ford. Soltész Gáspár. Budapest, 1983.

Mihalik
MIHALIK József: A csorbai tó [The Csorba lake]. Liptószentmiklós, 1885.

Mikszáth
MIKSZÁTH Kálmán: Beszterce ostroma [The siege of Beszterce]. Budapest, 1957. [Mikszáth Kálmán összes művei 6.]

Mikulik
MIKULIK József: A bánya- és vasipar története Dobsinán [The history of mining and iron industry in Dobsina]. Budapest, 1880.

Münnich 1895
MÜNNICH Sándor: A Szepesség őskora [The prehistory of the Zips Region]. Lőcse, 1895. [A Szepesmegyei Történelmi Társulat milleniumi kiadványai I. Szerk. Demkó Kálmán].

Münnich 1896
MÜNNICH Sándor: Igló királyi korona- és bányaváros története [History of royal crown and mining town Igló]. Budapest, 1896.

Myskovszky 1865
MYSKOVSZKY Viktor: A lőcsei r.(ómai) kath.(olikus) templom [The Roman Catholic church in Lőcse] = Vasárnapi Ujság 1865. 16. sz

Myskovszky 1869
MYSKOVSZKY Viktor: A beszterczebányai vár [The castle in Besztercebánya] = Vasárnapi Ujság 1869. 31. sz.

Myskovszky 1870
MYSKOVSZKY Viktor: Hazánk egy néhány középkori műemléke III. A késmárki római katholikus templom [Some medieval monuments of our country 3. The Roman Catholic church in Késmárk] = Hazánk s a Külföld 1870. 21. sz.

Myskovszky 1873
MISKOVSZKY Viktor: Honi erődeink ismertetéséhez. A tornai vár és annak alaprajza [Describing the fortresses of our country. The Torna castle and its plan] = Archeologiai Közlemények IX. 1873-74. 1. füzet 26-29.

Nagy Iván
NAGY Iván: Történeti népregék VIII. A szerelmesek kutja [Historical folk tales 8. The lovers' well] = Divatcsarnok 1854. 35. sz. 808-809.

Nagymihály
A nagymihályi kastély és uradalom [The mansion and estate in Nagymihály] = Vasárnapi Ujság 1860. 12. sz.

Novák
NOVÁK Dániel: Hricsó várlak [Hricsó castle] = Hasznos Mulatságok 1837. II. 28-29. sz.

O.-M.M. XV.
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. XV. Magyarország V. Felső-Magyarország (I. rész). [The Austro-Hungarian Monarchy in words and pictures. 15. Hungary 5. Upper Hungary Part 1.] Budapest, 1898.

O.-M.M. XVI.
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. XVI. Galiczia. [The Austro-Hungarian Monarchy in words and pictures. 16. Galicia] Budapest, 1898.

O.-M.M. XVIII.
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. XVIII. Magyarország VI. Felső-Magyarország (II. rész). [The Austro-Hungarian Monarchy in words and pictures. 18. Hungary 6. Upper Hungary Part 2.] Budapest, 1900.

Paska
PASKA István: A zsolnai plébániatemplom egykor és most [The parish church in Zsolna then and now]. Zsolna, 1890.

Pázmány
PÁZMÁNY Lajos (szerk): Vágvölgyi kalauz [Guide to the Vág valley]. Trencsén, 1914.

Pechány
PECHÁNY Adolf: Kalauz a Vágvölgyében [Guide to the Vág valley]. Képes kiadás. Budapest, 1888.

Petőfi 1956a
PETŐFI Sándor: Uti jegyzetek [Travel records]. = Petőfi Sándor összes művei V. 17-35. Budapest, Akad. Kiad. 1956.

Petőfi 1956b
PETŐFI Sándor: Úti levelek Kerényi Frigyeshez [Letters from a journey to Frigyes Kerényi]. XII. levél. Ungvár, 1847. júl. 11. = Petőfi Sándor összes művei V. 67. Budapest, Akad. Kiad. 1956.

Petőfi 1976
PETŐFI Sándor összes versei [Collected poems of Sándor Petőfi]. Budapest, Szépirodalmi, 1976.

Pieninek
Részlet a Pienini hegységből, a Dunajecz folyó partjain [A section from the Pieniny Mountains, on the banks of Dunajec] = Vasárnapi Ujság 1872. 29. sz.

Pitkó
PITKÓ János: Szepesváralja ipartörténete a céhintézmény korában [The history of industry in Szepesváralja in the age of the guild system]. Lőcse, 1913. [Művelődéstörténeti Értekezések 69.]

Podhraczky
PODHRACZKY József: Trencsén városában XVI. században virágzott katholikus tanodáról [On the Catholic School that flourished in the town Trencsén in the 16th century] = Magyar Akadémiai Értesítő 1853. 140-141.

Pongrácz
Pongrácz István grófról [On Count István Pongrácz] = Vasárnapi Ujság 1896. 5-6. sz.

Posewitz
POSEWITZ Tivadar: A Szepesség. Utazási kézikönyv II. A Szepesi Középhegység. [The Zips. Travel guide 2. The Central Zips Mountains] Budapest, 1909.

Pulszky
PULSZKY Ágoston: Az eperjesi kollegium [The College in Eperjes] = Vasárnapi Ujság 1867. 7. sz.

Rácz
RÁCZ Lajos: Comenius Sárospatakon [Comenius at Sárospatak]. Budapest, 1931.

Rados
RADOS Jenő: Magyar kastélyok [Mansions in Hungary]. [Budapest, 1931.]

Radványi
RADVÁNYI Miklós: Zsolna szabadalmas város. Jogtörténeti ismertetés. [Privileged town Zsolna. A legal historic treatment] Zsolna, 1911.

Raisz
RAISZ Miksa: Vándorlások Szepesmegyében. (A Dunajecz és Poprád völgyei) [Ramblings in Szepes County. The Dunajec and the Poprad valleys] = Vasárnapi Ujság 1860. 1-6. sz.

Rajecfürdő
Rajecz-Teplicz Magyarország egyedüli meleg timsófürdője [Rajec-Teplic, the only spa in Hungary with hot alum bath]. Budapest, 1889.

Raysz
RAYSZ, Cornel: Bad Rajeczfürdő in den Hohen Karpathen. Budapest, é.n. [Balneologische Bibliothek Nr. 105]

Réz László
RÉZ László: A Drugethek és Homonna reformátiója [The Drugeth family and the Reformation in Homonna]. Sátoralja-Újhely, 1899.

Romhányi
ROMHÁNYI Sándor: Kárpáti tájak. Utirajz. [Carpathian landscapes. Travel book] Budapest, 1903.

Rózsa
RÓZSA Géza: Zsolna. Zsolna, 1914. [Trencsén vármegyei könyvtár 2.]

Rozsnyó 1864
U.: Rozsnyó (Gömörmegyében) = Vasárnapi Ujság 1864. 26. sz.

Rozsnyó 1868a
Rozsnyó = Vasárnapi Ujság 1868. 6. sz.

Rozsnyó 1868b
A rozsnyói bőrgyár [The tannery in Rozsnyó] = Vasárnapi Ujság 1868. 41. sz.

Rupp
RUPP Jakab: Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egyházi intézményekre… [The topographic history of Hungary with special emphasis on ecclesiastic institutions…] Pest, 1870.

Ružomberok
Ružomberok a okolie. Súbor turistických máp. [Ružomberok and environs. Tourist maps] 2. vydanie. 1 : 100 000. Ústredná správa geodézie a kartografie, Bratislava, 1975, (C) 1973.

Starek
STAREK, Ludwig: Der Wegweiser in der Trentschiner Burg-Ruine und Umrisse der Geschichte der königlichen Freistadt und Burg Trentschin. Pressburg, 1852.

Sthymmel
STHYMMEL Soma, ifj.: Bicsei vár [The castle in Biccse] = Regélő 1840. 15. sz. 113-115.

Strážovské vrchy
Strážovské vrchy. Letná turistická mapa. [The mountains Strážovské vrchy. Summer tourist map] 3. vydanie. 1 : 100 000. Slovenská kartografia, Bratislava, 1975, (C) 1973.

Súpis
Súpis pamiatok na Slovensku I [Art monuments in Slovakia 1.]. Bratislava, 1967.

Šimko
ŠIMKO, Jožo: Magas-Tátra. Útikalauz. [The High Tatras. Tourist guide] 2. javított és bővített kiadás. Fordította Joó Kálmán et al. Budapest, 1965.

Szabó Károly
SZABÓ Károly: A Magyar Történelmi Társulat zemplén-ungi kirándulása 1871-ben. V. A homonna-sztárai bizottság jelentése [The excursion of the Hungarian Historical Society in Zemplén and Ung in 1871. Section 5. The report of the Commission of Homonna and Sztára] = Századok 1871. 672-685.

Székány
SZÉKÁNY Béla: A Szentiványi Csorba-tó [The Csorba lake of Szentivány]. Klny. a Földrajzi Közlemények 1918. 3. füzetéből. Budapest, 1918.

Szentek élete
A szentek élete [Lives of Saints]. Szerk. Diós István. 3. jav. kiadás. Budapest, 1990.

Szepesi
SZEPESI N. Vilmos: Az ősi Szepesség [The old Zips]. Budapest, (1943.)

Szepesvár 1859
K…ly J…s: Szepesvár vára [Szepesvár castle] = Vasárnapi Ujság 1859. 19. sz.

Szepesváralja 1864
M. Gy.: Szepesváralja. Képpel. = Vasárnapi Ujság 1864. 3. sz.

Szepesváralja 1868
Szepes-Váralja = Vasárnapi Ujság 1868. 10. sz.

Szinnyei
SZINNYEI József: A sárospataki főiskolai könyvtár története [History of the College Library in Sárospatak]. Debrecen, 1884.

Szombathelyi
SZOMBATHELYI István: A Szombathelyi család Beczkó rövid történetével [The Szombathelyi family and the short history of Beckó]. Budapest, 1892.

Szombathy 1979
SZOMBATHY Viktor: Száll a rege várról várra. Szlovákiai vármondák [Myths from castle to castle. Tales of castles in Slovakia]. (Bratislava, 1979.)

Szombathy 1986
SZOMBATHY Viktor: Szlovákiai utazások [Travels in Slovakia]. Negyedik, javított kiadás. Budapest, 1986. [Panoráma "mini" útikönyvek]

Szontagh 1864
SZONTAGH Miklós: Kirándulás a Krivánra [Excursion to the Kriváň] = Vasárnapi Ujság 1864. 39. sz.

Szontagh 1866
SZONTAGH Miklós: Lednicz vára [Lednic castle] = Vasárnapi Ujság 1866. 31. sz.

Szontagh 1888
SZONTAGH Miklós: Képes kalauz a tátraalji fürdőkbe és a Magas-Tátra hegyvidékére [Illustrated guide to the Sub-Tatran baths and the High Tatra Mountains]. 2. kiad. Igló, 1888.

Sztracenai-völgy 1866
A sztraczenai völgy Gömörben [The Sztracena valley in Gömör County] = Vasárnapi Ujság 1866. 12. sz.

Sztracenai-völgy 1878
A sztraczenai völgy és a dobsinai jégbarlang [The Sztracena valley and the ice-cave in Dobsina] (dr. Pelech János ismertető tanulmánya nyomán) = Vasárnapi Ujság 1878. 26. sz.

Sztrecsény 1857
Sztrecsén váromladéka [The ruins of Sztrecsnó castle] = Magyarhoni Természetbarát I. 1857. 119, 135. - II. 1858. 135.

Sztrecsény 1858a
Sztrecsnói völgy [The Sztrecsnó valley] = Vasárnapi Ujság 1858. 34. sz.

Sztrecsény 1858b
Sztrecsnói vár [The Sztrecsnó castle] = Vasárnapi Ujság 1858. 35. sz.

Szutórisz
SZUTÓRISZ Frigyes: Eperjesi turista-kalauz [Tourist guide to Eperjes]. Eperjes, 1910.

Takács
TAKÁCS Marianna, H.: Magyarországi udvarházak és kastélyok (XVI-XVII. század). [Manor houses and mansions in Hungary, 16th - 17th c.] Budapest, 1970.

Teschler 1906
TESCHLER Béla: Liptóújvár története [The history of Liptóújvár]. Liptószentmiklós, 1906.

Teschler 1918
TESCHLER Béla: Visszapillantás a lykavai m.(agyar) kir.(ályi) kincstári uradalom multjába [Looking back into the past of the Hungarian Crown domain of Likava]. Liptószentmiklós, 1918.

Thaly
THALY Kálmán: Unghvár Bercsényi korában [Ungvár in Bercsényi's time] = Magyarország és a Nagyvilág 1867. 48. sz.

Torna
U.: A tornai kastély [The mansion in Torna] = Vasárnapi Ujság 1864. 13. sz.

Törs
TÖRS Kálmán: Kárpáti képek I-VIII. [Pictures from the Carpathian mountains 1-8.] = Vasárnapi Ujság 1878. 27-35. sz.

Trencsén
Trencsén vára [Trencsén castle] = Vasárnapi Ujság 1871. 8. sz.

Trencsénteplic
Útmutató Trencsénteplicen és környékén [Guide to Trencsénteplic and environs]. Trencsén, 1907.

Vágtapolca 1858
Teplicskai várkastély. Vágvölgyi képek IV. [The mansion in Vágtapolca. Pictures from the Vág valley 4.] = Vasárnapi Ujság 1858. 36. sz.

Vertler
VERTLER Mátyás: Lakadalmi szokások a cs.(ászári) k.(irályi) favágóknál Breznó-Bánya vidékén [Bridal customs at the imperial and royal woodmen in the surroundings of Breznóbánya] = Vasárnapi Ujság 1858. 40. sz.

Vysoké Tatry 1958
Vysoké Tatry. Súbor turistických máp. [The High Tatras. Tourist maps] 2. slov. vydanie. 1 : 75 000. Správa geodézie a kartografie na Slovensku, Bratislava, 1958.

Vysoké Tatry 1976
Vysoké Tatry. Letná turistická mapa. [The High Tatras. Summer tourist map] 8. vydanie. 1 : 50 000. Slovenská kartografia, Bratislava, 1976, (C) 1971.

Weber
WEBER Samu: Kirándulás a Dunajecz völgyébe [Excursion in the Dunajec valley] = Turisták Lapja 1891. 124-135.

Zemplén
Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely r.(endezett) t.(anácsú) város [Zemplén County and Sátoraljaújhely, a town with a regulated council]. Budapest, 1905. [Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. Borovszky Samu] [Counties and towns of Hungary]

Zólyomlipcse
K.: A zólyom-lipcsei vár [Zólyomlipcse castle] = Vasárnapi Ujság 1867. 44. sz.

Zombory 1858
ZOMBORY Gusztáv: Ungvár = Vasárnapi Ujság 1858. 48. sz.

Zombory 1859
ZOMBORY Gusztáv: Kézsmárk és a Tököli vár [Késmárk and the Thököly castle] = Vasárnapi Ujság 1859. 51. sz.

Zombory 1860
ZOMBORY Gusztáv: Sárospatak és régi vára [Sárospatak and its old castle] = Vasárnapi Ujság 1860. 23-24. sz.

Zombory 1865
ZOMBORY Gusztáv: Eperjes város jelene s multja [Past and present of the town Eperjes] = Vasárnapi Ujság 1865. 7-8. sz.

Zsolna 1857
Zsolna város [Town Zsolna] = Vasárnapi Ujság 1857. 40. sz.