Autori a spolupracovníci

Marianne Rozsondai (zodpovedná vedúca grantu, koordinácia, lektorská práca)
Béla Mázi (historické a historicko-topografické opisy, bibliografia)
Béla Rozsondai (opis obrazov, mapy, lektorská práca)
Kinga Körmendy (štúdia)
Júlia Szabó (štúdia)
Emil Krén (návrh a úprava webovej stránky, softvér)
Dániel Marx (softvér)
Albrecht Friedrich (nemecký preklad)
László G. Kovács (slovenský preklad)
Zsófia Kiss Szemán (slovenský preklad)
Gábor Tóth (anglický preklad)
Bruce Clements (anglická lektorská práca)
Klára Láng (fotografie)

Právnické otázky
Textové a obrazové časti tejto webovej stránky sa môžu použiť pre pedagogické účely alebo osobné potreby. Každé iné šírenie a publikácia, ako aj použitie za akýmkol'vek obchodným účelom je povolené výlučne iba s predchádzajúcim písomným súhlasom majitel'a autorských práv.

Copyright
Text and pictures: Library of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2000
(Department of Manuscripts and Rare Books)
Design and software of web site: Emil Krén and Dániel Marx, Budapest, 2000