Skratky, znaky

Pri údajoch obrazov

B.z. - bez značenia
vl'.h. - vl'avo hore
vl'.d. - vl'avo dole
vp.h. - vpravo hore
vp.d. - vpravo dole

I-IV - číslo mapy
X - prehl'adná mapa
(I) - číslo mapy v zátvorkách, keď miesto patrí do oblasti mapy, avšak nie je vypísané na mape
MTA - Maďarská akadémia vied
MTAK - Knižnica Maďarskej akadémie vied, Budapest
MTA Könyvtára, Kézirattár - Knižnica Maďarskej akadémie vied, Oddelenie rukopisov a starých kníh

Pri bibliografických odkazoch

Pozri zoznam v menu Bibliografia

Na mapách

prázdny kruh - značí mesto, dedinu, hrad a zrúcaninu
vyplnený kruh - značí miesto, o ktorom nie je obraz, ale sa udáva kvôli lepšej orientácii